Omgaan met agressie

Praktische informatie

Zorgverleners krijgen steeds vaker te maken met agressie. Deze cursus is een introductie op het onderwerp ‘omgaan met agressie’. In deze cursus staat de aanpak van agressie in een ziekenhuisomgeving centraal, maar de handvatten zijn ook toepasbaar in andere situaties.

Inhoud
In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat agressie is, welke vormen van geweld worden onderscheiden en welke persoonlijke factoren het gedrag bepalen.
  • Preventie van agressie door je eigen houding en het toepassen van gesprekstechnieken, zoals luisteren-samenvatten-doorvragen, de BLUS-methode en het stapsgewijs brengen van slecht nieuws.
  • Herkennen van het type agressie, de crisisontwikkeling en de stadia waarin het agressieve gedrag zich opbouwt (ABCD-gedrag) en hoe dit gedrag is om te buigen.
  • Omgaan met agressie door de juiste handvatten toe te passen en het stroomschema te volgen.
  • Een incident na afloop registreren en meewerken aan de vervolgstappen van een eventuele gele of rode kaart en aangifte doen bij de politie.

Leerdoel
In deze cursus leer je hoe je agressie kunt voorkomen en herkennen en krijgt je handvatten voor het handelen in situaties waarin je te maken hebt met agressie.

Doelgroep
Zorgverleners en overige medewerkers van zorginstellingen die contact hebben met zorgvragers, klanten en bezoekers.

Accreditatie
Geaccrediteerd bij V&VN en Kabiz/NVDA.

Lees meer...
Zorg en welzijn
access_time 60 minuten
check Geaccrediteerd door:
Kabiz Accr.nr. 560226 1 punt
V&VN Accr.nr. 560226 1 punt
turned_in_not Certificaat

Zorgverleners krijgen steeds vaker te maken met agressie. Deze cursus is een introductie op het onderwerp ‘omgaan met agressie’. In deze cursus staat de aanpak van agressie in een ziekenhuisomgeving centraal, maar de handvatten zijn ook toepasbaar in andere situaties.

Voordelen van deze e-learning

  • Studeren wanneer jij wilt
  • Altijd en overal te volgen: alleen een internetverbinding vereist
  • Accreditatiepunten worden automatisch bijgeschreven
  • Geschikt voor iedere zorgprofessional
  • Een jaar lang toegang

Omgaan met agressie als zorgverlener

In de hectische wereld van de zorg worden zorgverleners steeds vaker geconfronteerd met agressie. Het omgaan met deze uitdaging vereist niet alleen moed maar ook de juiste kennis en vaardigheden. De cursus 'Omgaan met agressie' biedt zorgprofessionals de essentiële tools en kennis om op een effectieve en empathische manier met agressieve situaties om te gaan. Het vergroot niet alleen je bekwaamheid in het voorkomen en beheersen van agressie, maar draagt ook bij aan het creëren van een veiligere en meer ondersteunende zorgomgeving voor zowel jou als zorgverlener als de zorgvragers.

Agressie in de zorg

Agressie wordt gedefinieerd als gedrag dat bedoeld is om schade toe te brengen aan een ander, wat kan resulteren in zowel fysieke als emotionele schade. Agressie is een complex fenomeen waarin drie verschillende vormen vallen, namelijk fysieke agressie, verbale agressie en psychische agressie. Fysieke agressie is gewelddadig gedrag met de intentie om fysieke schade aan een ander toe te brengen, zoals duwen, slaan of erger. Verbale agressie is verbaal gewelddadig gedrag met de intentie om anderen emotioneel te kwetsen, zoals beledigen, bedreigen en uitschelden. Onder psychische agressie vallen passieve en relationele agressie. Passieve agressie is een indirecte vorm van schade aanbrengen aan een ander, zoals negeren, roddelen en saboteren valt. Relationele agressie is een vorm van sociale manipulatie die specifiek gericht is op het saboteren van relaties door middel van roddelen, isoleren en het verspreiden van geruchten. De gradaties van agressie variëren van mild tot extreem gewelddadig en kunnen voortkomen uit verschillende factoren, waaronder biologische, psychologische, sociale en omgevingsfactoren.

In de zorgomgeving zijn veel verschillende soorten persoonlijke factoren die agressief gedrag kunnen bepalen. Voor zorgprofessionals is het herkennen en begrijpen van agressie van cruciaal belang zodat je weet hoe je effectief omgaat met agressief gedrag en de nodige preventieve maatregelen te nemen.

 

1. Emotionele stress bij zorgvragers

 

Patiënten en cliënten in de zorg kunnen te maken hebben met ernstige gezondheidsproblemen, pijn, angst of andere stressfactoren. Deze emotionele stress kan leiden tot frustratie, wat zich kan uiten in agressief gedrag.

 

2. Communicatieproblemen in de zorg

 

Soms ontstaat agressie als gevolg van miscommunicatie tussen zorgverleners en zorgvragers. Onbegrip over medische procedures, behandelingen of diagnoses kan leiden tot frustratie en agressieve reacties.

 

3. Wachttijden en onzekerheid in de zorg

 

Lange wachttijden, onzekerheid over behandelingen of onduidelijkheid over de prognose kunnen angst en onrust veroorzaken bij zorgvragers, wat zich kan uiten in agressief gedrag.

 

4. Persoonlijke factoren bij zorgvragers

 

Individuele persoonlijkheidskenmerken, psychiatrische aandoeningen of verslavingsproblematiek bij zorgvragers kunnen bijdragen aan agressief gedrag.

 

5. Hoge werkdruk bij zorgverleners

 

Zorgverleners worden vaak geconfronteerd met hoge werkdruk, lange werktijden en emotioneel belastende situaties. Dit kan leiden tot stress en vermoeidheid, wat de kans op agressieve reacties vergroot.

 

6. Beperkte middelen en voorzieningen in de zorg

 

Wanneer er een gebrek is aan middelen, personeel of voorzieningen in de zorginstelling, kan dit de spanning verhogen en agressie uitlokken.

 

7. Onbegrip over zorgbeslissingen

 

Zorgvragers of hun familieleden kunnen agressief reageren als ze het niet eens zijn met medische beslissingen, behandelplannen of de kwaliteit van zorg.

 

8. Psychiatrische aandoeningen

 

In sommige gevallen kunnen psychiatrische aandoeningen van zorgvragers leiden tot agressief gedrag, waardoor zorgverleners extra uitdagingen ondervinden bij het bieden van zorg.

Gesprekstechnieken voor preventie van agressie

Effectieve gesprekstechnieken kunnen een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van agressie in de zorg. Door gesprekstechnieken toe te passen, kunnen zorgverleners de communicatie verbeteren, de relatie met de zorgvrager versterken en de kans op agressieve incidenten verminderen. Het is belangrijk om trainingen te volgen en regelmatig te oefenen om deze technieken effectief te kunnen gebruiken. In de cursus 'Omgaan met agressie' worden de volgende gesprekstechnieken behandeld.

 

1. Luisteren-samenvatten-doorvragen

 

De Luisteren-Samenvatten-Doorvragen (LSD)-techniek wordt gebruikt om effectief begrip op te bouwen en de communicatie te verbeteren. Deze techniek is nuttig in situaties waarin empathie, helderheid en diepgaand begrip van de boodschap van de gesprekspartner van groot belang zijn. In de zorgomgeving kan deze techniek zorgverleners helpen om beter te begrijpen wat de zorgvrager nodig heeft, wat de zorgen zijn en de gevoelens die daarbij komen kijken.Het kan bijdragen aan het opbouwen van een vertrouwensvolle relatie tussen zorgverlener en zorgvrager.

 

2. De BLUS-methode

 

De Beheersen-Luisteren-Uitzoeken-Samenwerken (BLUS)-methode is ontworpen met oog op respect en empathie. Het doel is om slecht nieuws op een menselijke manier te brengen, rekening houdend met de emoties en reacties van de ontvanger. Het biedt een structuur waarmee zorgverleners moeilijke gesprekken kunnen voeren terwijl ze de menselijke kant van de zorg behouden.

 

3. Het stapsgewijs brengen van slecht nieuws

 

Het stapsgewijs brengen van slecht nieuws is een benadering die bedoeld is om de zorgvrager te ondersteunen tijdens het ontvangen van moeilijk nieuws en om een gevoel van begrip, respect en empathie te behouden. Deze techniek is een zorgvuldige communicatiestrategie die zich aanpast aan de specifieke situatie en de individuele behoeften van de zorgvrager.

Technieken voor het omgaan met agressie

Effectief omgaan met agressie omvat het herkennen van de fases van crisisontwikkeling, en het gebruik van de juiste strategieën om de situatie te kalmeren. Door handvatten toe te passen en een vooraf bepaald stroomschema te volgen, kunnen zorgverleners proactief reageren en agressie ombuigen. Na een incident is het belangrijk om de gebeurtenis nauwkeurig te registreren voor verdere zorgplanning en eventueel juridische stappen. Samenwerking bij vervolgstappen, zoals het uitreiken van een gele of rode kaart, en eventuele aangifte bij de politie, draagt bij aan een veilige zorgomgeving voor iedereen.

Meer e-learnings over conflict en agressie in de zorg

Naast de cursus 'Omgaan met Agressie' biedt SDB Webshop ook andere e-learnings die waardevol kunnen zijn voor zorgprofessionals die interesse hebben in het effectief omgaan met conflictsituaties en een dieper begrip willen krijgen van agressie. De cursussen bieden waardevolle inzichten en vaardigheden om conflicten effectief aan te pakken en op een vernieuwende manier naar agressie te kijken. Ze zijn ontworpen om de professionele ontwikkeling van zorgmedewerkers te versterken en de algehele veiligheid en samenwerking in de zorgomgeving te bevorderen. Met een gemiddelde doorlooptijd van 45 minuten per cursus zijn ze niet alleen inhoudelijk waardevol maar ook efficiënt in te passen in het drukke schema van zorgprofessionals!

1. De cursus ‘Conflicthantering’

De cursus 'Conflicthantering' richt zich op het benutten van conflicten als kansen voor persoonlijke en professionele groei. Het biedt basisprincipes van positieve conflicthantering, waarbij vragen over het nut van conflicten, de betrokkenen, de oorzaken, en de invloed van het brein worden behandeld. De cursus begeleidt deelnemers door conflictstijlen, geweldloze communicatie, en strategieën om boosheid en frustratie te begrijpen en te beheersen.

Bekijk de e-learning >
 

2. De cursus ‘Anders kijken naar agressie’

De e-learning 'Anders kijken naar agressie' biedt een vernieuwende benadering om agressieve situaties te begrijpen en te voorkomen. De cursus richt zich op het vroegtijdig herkennen van verschillende vormen van agressie in de werkomgeving. Deelnemers leren hoe ze gesprekstechnieken kunnen toepassen om agressief gedrag aan te spreken zonder de sfeer te verpesten. Daarnaast wordt de invloed van eigen gedrag, non-verbale technieken en andere hulpbronnen op de escalatie van agressie behandeld.

Bekijk de e-learning >

Nurse